ตำบลฝั่งแดง ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลฝั่งแดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  27  ตุลาคม  2552
 
 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
      ตำบลฝั่งแดง เป็นตำบลหนึ่งใน 9 ตำบล ของอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ทำการเทศบาลตำบลฝั่งแดง ตั้งอยู่ที่บริเวณสาธารณประโยชน์โป่งเบ็น เนื้อที่ประมาณ 41  ไร่
 
 เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
      ตำบลฝั่งแดง  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 80.096 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,739.62 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้ คือ

      ทิศเหนือ
      ทิศใต้
      ทิศตะวันออก
      ทิศตะวันตก

ติดเขตตำบลนากลาง
ติดเขตตำบลนาคำไฮและตำบลหนองสวรรค์
ติดเขตตำบลโนนเมืองและตำบลโนนขมิ้น
ติดเขตตำบลด่านช้างและตำบลอุทัยสวรรค์

 
 ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ ทต.ฝั่งแดง)
      พื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลฝั่งแดง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ใช้เป็นที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม
 
 จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 18  หมู่บ้าน อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลฝั่งแดงทั้งหมด ได้แก่

      หมู่  1
      หมู่  4
      หมู่  7
      หมู่ 10
      หมู่ 13
      หมู่ 16

บ้านเอื้อง
บ้านฝั่งแดง
บ้านโนนธาตุ
บ้านโนนไร่
บ้านโนนงาม
บ้านสุขสำราญ 

หมู่  2
หมู่  5
หมู่  8
หมู่ 11
หมู่ 14
หมู่ 17

บ้านก่าน
บ้านวังเซียม
บ้านแสงดาว
บ้านฝั่งแดงน้อย
บ้านศรีวิไล
บ้านสง่านาเพียง

หมู่  3  
หมู่  6
หมู่  9 
หมู่ 12
หมู่ 15
หมู่ 18

บ้านโนนตาล
บ้านนาหนองทุ่ม
บ้านโนนสา
บ้านซำเสี้ยว
บ้านแสงอรุณ
บ้านฝั่งแดงกลาง

 
 ท้องถิ่นอื่นในตำบล      ไม่มี
      ประชากรในเขตเทศบาลตำบลฝั่งแดง ทั้งสิ้น 11,850 คน  แยกเป็น ชาย  6,052 คน หญิง 5,798  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  148  คน / ตารางกิโลเมตร จำแนกประชากรเป็น รายหมู่บ้าน ดังนี้
 
 ข้อมูลสำนักทะเบียน อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านเอื้อง

283

269

552

133

2

บ้านก่าน

315

291

606

209

3

บ้านโนนตาล

321

281

602

141

4

บ้านฝั่งแดง

286

279

565

134

5

บ้านวังเซียม

288

272

560

134

6

บ้านนาหนองทุ่ม

285

287

572

123

7

บ้านโนนธาตุ

405

346

751

162

8

บ้านแสงดาว

420

407

827

193

9

บ้านโนนสา

131

127

258

63

10

บ้านโนนไร่

150

142

292

62

11

บ้านฝั่งแดงน้อย

153

144

297

68

12

บ้านซำเสี้ยว

545

550

1,095

230

13

บ้านโนนงาม

550

486

1,036

231

14

บ้านศรีวิไล

477

476

953

208

15

บ้านแสงอรุณ

288

291

579

131

16

บ้านสุขสำราญ

587

593

1,180

263

17

บ้านสง่านาเพียง

216

209

425

104

18

บ้านฝั่งแดงกลาง

352

348

700

153

รวมทั้งสิ้น

6,052

5,798

11,850

2,742

 
 เชื้อสายประชากร
      ประชากรมีเชื้อสายไทยประมาณร้อยละ 99.7 และประมาณร้อยละ 0.3 เป็นลูกครึ่ง
 
 การนับถือศาสนา
      ประชากรทั้งตำบลเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 100
 
 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล)
      ประชากรตำบลฝั่งแดง มีการประกอบอาชีพรับจ้างในงานประเภทอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับราชการ และอาชีพ 2 อย่าง ควบคู่กันไปคือ การรับจ้างและเกษตรกรรม รับจ้างและค้าขาย
 
 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลฝั่งแดง
      - ปั๊มน้ำมันและก๊าช
      - โรงสี
      - ร้านขายอาหาร
      - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
      - โรงงานอุตสาหกรรม
      - ร้านขายของชำ
      - อู่ซ่อมรถยนต์
      - ร้านเสริมสวย,ตัดผม

6
25
6
4
1
51
2
7

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
 
 แรงงาน
      แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรในตำบล ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสำคัญและ ในบางครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่เพียงพอจะ ทำการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตำบลเข้ามาช่วยในฤดูกาลผลิต เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแล้ว มีแรงงานว่างงานจากภาคเกษตรกรรมจะไปทำการรับจ้างแรงงานทั่วไปในกรุงเทพ หรือจังหวัดใกล้เคียง
 
 ผลผลิต
       ผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลฝั่งแดง มีดังนี้

      - ข้าว
      - ไม้ผล
      - พืชไร่
      - พืชสวนครัว

ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ
ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ
ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ
ได้ผลผลติเฉลี่ยประมาณ

563
1,700
1,400
500

      กิโลกรัม/ไร่
      กิโลกรัม/ไร่
      กิโลกรัม/ไร่
      กิโลกรัม/ไร่

 
 รายได้

      รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในตำบลฝั่งแดง เฉลี่ยประมาณ  23,000.- บาท / ครัวเรือน / ปี

 
 อุตสาหกรรม
      อุตสาหกรรมในตำบลฝั่งแดง เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลักสำคัญ ได้แก่ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ พบในหมู่ที่  3, 6  จำนวน 1 แห่ง
 
 แหล่งพาณิชยกรรม
      แหล่งพาณิชยกรรมทางด้านเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่สำคัญของประชาชนในตำบลได้แก่ ตลาดในเขตเทศบาลตำบลฝั่งแดง นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเบ็ดเตล็ดให้บริการแก่ประชาชน ในแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบล จำนวน 50  แห่ง
 
 การใช้ที่ดิน
      ตำบลฝั่งแดง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   80.096  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  49.739.62  ไร่  มีการใช้ที่ดินแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

      - พื้นที่การเกษตร
      - พื้นที่ป่าทั่วไป
      - พื้นที่อยู่อาศัย
      - พื้นที่สาธารณประโยชน์

36,428.62
1,274
11,585
452

      ไร่
      ไร่
      ไร่
      ไร่

 
 ข้อมูลการศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษา      8        แห่ง   (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)  ได้แก่

      - โรงเรียนบ้านฝั่งแดง  
      - โรงเรียนบ้านก่าน
      - โรงเรียนบ้านโนนตาล
      - โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา
      - โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
      - โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ
      - โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว
      - โรงเรียนบ้านโนนงาม

ตั้งอยู่หมู่ที่   4  
ตั้งอยู่หมู่ที่   2
ตั้งอยู่หมู่ที่   3
ตั้งอยู่หมู่ที่   6
ตั้งอยู่หมู่ที่   1
ตั้งอยู่หมู่ที่   8
ตั้งอยู่หมู่ที่   12
ตั้งอยู่หมู่ที่   13 

บ้านฝั่งแดง  (โรงเรียนขยายโอกาส)
บ้านก่าน
บ้านโนนตาล
บ้านนาหนองทุ่ม
บ้านเอื้อง
บ้านแสงดาว
บ้านซำเสี้ยว
บ้านโนนงาม

 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา        1              แห่ง   ได้แก่
      - โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่   16 บ้านสุขสำราญ
 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     6             แห่ง   ได้แก่

      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด  
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเซียม
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสำราญ
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม

ตั้งอยู่หมู่ที่   4
ตั้งอยู่หมู่ที่   5
ตั้งอยู่หมู่ที่   16
ตั้งอยู่หมู่ที่   8
ตั้งอยู่หมู่ที่   1
ตั้งอยู่หมู่ที่   13

บ้านฝั่งแดง
บ้านวังเซียม
บ้านสุขสำราญ
บ้านแสงดาว
บ้านเอื้อง
บ้านโนนงาม

 
4. ศูนย์การเรียนชุมชน         1              แห่ง    ได้แก่
      - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลฝั่งแดง ตั้งอยู่หมู่ที่   2 บ้านก่าน
 
 ข้อมูลด้านศาสนา
      ตำบลฝั่งแดงมีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน  จำนวน  14  แห่ง
 
 ข้อมูลด้านสาธารณสุข   ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  (รพ.สต.) 2  แห่ง

      - รพ.สต. บ้านก่าน
      - รพ.สต. บ้านซำเสี้ยว

ตั้งอยู่หมู่ที่    2
ตั้งอยู่หมู่ที่   12

บ้านก่าน
บ้านซำเสี้ยว

 
2. สถานพยาบาลเอกชน   2   แห่ง 
 
3. อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100  เปอร์เซ็นต์
 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      - อปพร.
      - ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)    

2   รุ่น  
1  รุ่น   

จำนวน  246 
จำนวน  10

คน
คน

            - รถกู้ชีพกู้ภัย (1669)
            - รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 
            - ตำรวจสายตรวจชุมชนตำบลฝั่งแดง  

จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
1

คัน
คัน
ชุด

 
 การคมนาคม

      - ทางหลวงชนบท  (หมายเลข 2420)
      - ทางหลวงแผ่นดิน
      - ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
      - ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

1
1
18
90

สาย
สาย
สาย
สาย

      การคมนาคมของตำบลฝั่งแดง  เป็นการคมนาคมทางบกมีทางหลวงชนบทตัดผ่าน 1 สาย  สภาพเส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  ในช่วงฤดูแล้งจะเกิดฝุ่นละออง  ในช่วงฤดูฝนถนนจะชำรุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ  มีน้ำท่วมขัง  มีสภาพเป็นโคลนตม  ทำให้การคมนาคมของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก  เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง  การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร และการพัฒนาตำบลในด้านอื่น ๆ
      การคมนาคมในเขตตำบลใช้เดินเท้า  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจำทางและรถยนต์  ส่วนการติดต่อกับชุมชนอื่นนอกเขตตำบลใช้รถจักรยานยนต์   รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์  เป็นส่วนใหญ่
      การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  สินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรขนส่งจากแหล่งผลิตในหมู่บ้าน มาส่งที่แหล่งรับซื้อในเขตตำบลฝั่งแดง   เขตอำเภอนากลาง และเขตอำเภอใกล้เคียง
 
 การโทรคมนาคม 
      - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
 
 การไฟฟ้า
      ตำบลฝั่งแดง  มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตำบลทุกหมู่บ้าน  ทั้งตำบลมีไฟฟ้าใช้ทั้ง 18  หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 95  โดยประมาณ  อีกร้อยละ 5  เป็นบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  เนื่องจากไม่มีเงินชำระค่าติดตั้งและระยะทางห่างไกลจากชุมชน
 
 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
      แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรใช้น้ำฝนตามธรรมชาติ ทำการเกษตร นอกจากนี้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังต่อไปนี้

      - ลำห้วย
      - บึงและหนองน้ำ
      - ฝาย

จำนวน
จำนวน
จำนวน

4    สาย
18  สาย
3     แห่ง

 
 แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
      แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค  ในตำบลฝั่งแดง ส่วนใหญ่จะใช้น้ำฝนโดยจะมีโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ทุกครัวเรือน และในบางครัวเรือนที่มีโอ่งซีเมนต์กักเก็บน้ำฝน  ไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค  ในช่วงฤดูแล้ง ก็จะใช้น้ำจากถังเก็บน้ำฝนสาธารณะที่วัด สถานีอนามัย โรงเรียน และใช้น้ำจากสระน้ำสาธารณะและคลอง  ร่องน้ำต่าง ๆ
 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ

      - ลำน้ำ, ลำห้วย
      - บึง, หนองน้ำ และอื่น ๆ

จำนวน
จำนวน

4
18

สาย
แห่ง

 
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

      - ฝาย
      - บ่อโยก

จำนวน
จำนวน

3
120

แห่ง
แห่ง

 
 การพาณิชยกรรม

      - ฉางข้าว
      - ร้านอาหาร
      - ร้านขายของชำ
      - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
      - ร้านซ่อมรถ
      - ร้านเชื่อมเหล็ก
      - ฟาร์มหมู
      - ฟาร์มไก่
      - เขียงเนื้อ
      - เขียงหมู
      - บ้านเช่า
      - ร้านถ่ายเอกสาร
      - ร้าน Internet
      - ร้านผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง 
      - โกดังเก็บน้ำปลา
      - ร้านทำกระจก
      - ร้านขายน้ำดื่ม, น้ำแข็ง
      - ร้านเสริมสวย
      - ลานตลาด
      - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
      - เสาสัญญาณโทรศัพท์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

4
6
51
2
11
2
3
2
4
1
2
2
4
3
1
1
1
7
3
6
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
 
 การอุตสาหกรรม

      - โรงงานผลิตอิฐ
      - โรงสี
      - โรงงานน้ำตาลเอราวัณ

จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
25
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
 
 ข้อมูลอื่น ๆ
      - ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 ทรัพยากรธรรมชาติ
      - ป่าไม จำนวน  150 ไร
 
 แหล่งโบราณคดี

      - พระธาตุเมืองพิณ

จำนวน 14 แห่ง
 
 
 
     
 
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd